CIZINCI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

PŘEDŠKOLÁCI

ODBORNÁ KONZULTACE (S PEDAGOGEM NEBO PSYCHOLOGEM)​

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro zmírnění potíží či jejich odstranění. Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči. Konzultace je možná v češtině nebo v angličtině.

PSYCHOLOGICKÉ ČI SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ​

Toto vyšetření je vhodné, pokud máte obavy, zda dítě přiměřeně zvládá všechno, co je potřeba před nástupem školní docházky. Je určeno pro zhodnocení aktuální úrovně schopností v oblastech rozvoje. Během práce s dítětem se zaměřujeme na zjišťování silných stránek dítěte, které jsou pro něj oporou v rozvoji, i na zjišťování oblastí, ve kterých má dítě aktuálně potíže. U těchto oblastí je součástí nejen doporučení metod a postupů k rozvoji, ale v případě potřeby i další systematické vedení a podpora rodičů či pedagogů, jak s dětmi pracovat. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Zpráva se vydává v češtině, případně je po dohodě možné zajistit kvalifikovaný překlad do angličtiny za příplatek (cca 3 000 Kč).

U všech závěrů a vyšetření klademe důraz na předávání a vysvětlování konkrétních bodů aktuálního plánu rozvoje dítěte.

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti. První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží ve škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických/psychiatrických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole (sešity, vypracování písemných úkolů, pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je k vyšetření (stačí kopie).

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI​

Zhodnocení úrovně oblastí rozvoje (např. řeč – čeština/angličtina, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání, matematické představy, paměť atd.) podstatných pro plnění školních nároků. Vyšetření probíhá v příjemné atmosféře, kde je dítěti umožněno si na novou situaci postupně zvyknout. Vyšetření je prováděno formou různých drobných herních aktivit, kreslení a povídání. Rodičům jsou sděleny závěry a dostatek doporučení a aktivit vedoucích k rozvoji dovedností. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Zpráva se vydává v češtině, případně je po dohodě možné zajistit kvalifikovaný překlad do angličtiny za příplatek (cca 3 000 Kč).

VYŠETŘENÍ PŘEDČASNÉ ŠKOLNÍ ZRALOSTI​

Jde o posouzení vhodnosti / nevhodnosti předčasného nástupu do základní školy a celkové kapacity dítěte nést zátěž školních nároků. Provádí se komplexní vyšetření (psychologické a speciálně-pedagogické). Vlídný přístup a útulné prostředí umožňují dítěti zvládnout novou situaci. Pozornost je upřena na sociální, emoční oblast a aktuální rozumové schopnosti. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Zpráva se vydává v češtině, případně je po dohodě možné zajistit kvalifikovaný překlad do angličtiny za příplatek (cca 3 000 Kč).

Předčasným nástupem do základní školy rozumíme (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění) zahájení školní docházky dítětem, které do 31. 8. daného roku nedovršilo 6 let věku, zároveň však dosáhlo nejpozději 30. 6. téhož roku 5 let.

ŠKOLÁCI

ZÁKLADNÍ KONZULTACE​

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro zmírnění potíží či jejich odstranění. Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

PSYCHOLOGICKÉ ČI SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ​

Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností (čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, matematické dovednosti, řeč, rozumové a sociální dovednosti aj.) Věnujeme se zjišťování silných stránek dítěte i oslabených oblastí. Součástí jsou doporučení a vysvětlení metod podpory a rozvoje. V případě obtíží lze domluvit systematické vedení dítěte. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Zpráva se vydává v češtině, případně je po dohodě možné zajistit kvalifikovaný překlad do angličtiny za příplatek (cca 3 000 Kč). Vyšetření se provádějí v případě podezření na specifické vývojové poruchy učení či chování, při nápadnostech v chování, jednání a učení.

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti. První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží ve škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických/psychiatrických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ (PSYCHOLOGICKÉ A SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ)​

Tento typ vyšetření se nejčastěji provádí z důvodu diagnostiky specifických poruch učení (SPU), specifických poruch chování (např, při podezření na sy ADHD, sy ADD), při jiných nápadnostech dítěte v jednání, chování, učení a v řeči. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Zpráva se vydává v češtině, případně je po dohodě možné zajistit kvalifikovaný překlad do angličtiny za příplatek. Závěr a doporučení jsou podkladem pro stanovení míry podpory pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro ZŠ. Rodičům jsou podrobně vysvětleny možnosti vhodné práce v domácím prostředí. Záleží nám na tom, aby se děti cítily dobře a bezpečně po celou dobu návštěvy u nás.

Komplexní vyšetření je vhodné i v případě žádosti o domácí (individuální) vzdělávání. Ze závěrů vyšetření a konzultace vyplývají doporučení pro práci v domácím prostředí.

Dovolená

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP