Kurzy v Kladně

KURZY V KLADNĚ

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY - ZAČÍNÁME V ÚNORU A BŘEZNU 2022

Kurz je zaměřen na rozvoj všech oblastí školní zralosti. Systematicky připravuje děti na nástup školní docházky. Oblasti jsou rozvíjeny formou her a vypracováváním autorských pracovních listů. Kurz je možné absolvovat skupinovou nebo individuální formou. Skupinový kurz se otevírá 2x do roka pro skupinku 5-6 dětí ve věku 5-7 let a má celkem 10 setkání, které jsou následně zakončeny individuální konzultací s rodiči. Individuální kurz zle začít kdykoliv a domluvit se na počtu setkání. 1 setkání trvá 45 minut dle potřeb dítěte.

Cena za kurz: 2 800 Kč

Přihlásit se můžete zde.

Kurz je zaměřen na rozvoj grafomotoriky společně s dalšími oblastmi, které s jejím rozvojem neoddělitelně souvisí. K rozvoji grafomotoriky je zapotřebí zaměřit pozornost také na rozvoj zrakového vnímání, jemné a hrubé motoriky, prostorové orientaci a pracovní zralosti. Tyto konkrétní oblasti jsou rozvíjeny formou her a vypracováváním autorských pracovních listů zaměřených především na oblast grafomotoriky. Kurz je možné absolvovat skupinovou nebo individuální formou. Skupinový kurz se otevírá 2x do roka pro skupinku 5-6 dětí ve věku 5-7 let a má celkem 10 setkání, které jsou následně zakončeny individuální konzultací s rodiči. Individuální kurz zle začít kdykoliv a domluvit se na počtu setkání. 1 setkání trvá 45 minut dle potřeb dítěte.

Cena za kurz: 2 800 Kč

Přihlásit se můžete zde.

Tento kurz složí všem dětem, které mají potíže v sociální oblasti. Je zaměřen na rozvoj emoční inteligence, sebedůvěry, sebepoznání a napomáhá dětem k utváření pozitivních vztahů v kolektivu.

Skupina je zaměřená na nácvik a podporu sociálních dovedností, především na schopnost rozpoznávat a zacházet s emocemi sebe a druhých, na verbální a neverbální komunikaci s vrstevníky, nácvik zvládání krizových situací. Program má formu praktických cvičení a získávání zpětné vazby od ostatních. Nedílnou součástí je prostor pro aktuální témata účastníků.

Vrstevnická skupina je určená pro děvčata a chlapce z 1.- 9. třídy. Zájemce rozdělujeme do skupin dle věku, ale i povahových rysů. Často se jedná o děti, které mají obtíže při komunikaci v třídním kolektivu, mnoho si nevěří nebo mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Snažíme se děti naučit korigovat vlastní impulzivitu a utvářet si adekvátní náhled na své chování a jednání. Skupina je také vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí se o sobě dozvědět něco nového. 

Kurz je veden dvěma lektory s kapacitou skupiny 6-10 dětí. Děti jsou rozděleny do skupin dle tříd:
– 2. a 3. třída, 4. a 5. třída. Kurz má celkem 10 setkání po 60 minutách.
– 6. a 7. třída, 8. a 9. třída, 1. ročník střední školy. Kurz má celkem 7 setkání po 90 minutách.

Po závěrečné lekci probíhají individuální konzultace s rodiči, kde rodiče dostanou odbornou zpětnou vazbu od lektorů kurzu. V některých případech je možné naplánovat i individuální vedení dětí s potížemi v sociální oblasti. Například v případě, že dítě nelze zařadit do skupiny.

Cena za kurz: 2 800 Kč

Přihlásit se můžete zde.

Speciálně pedagogická služba, která napomáhá vyrovnávat deficity ve vzdělávání u dětí se specifickými poruchami učení. Aktuálně se věnujeme zejména prvostupňovým dětem. 1 lekce trvá 45 minut a je zaměřena na specifické potřeby dítěte.

Cena za konzultaci: 600 Kč

Přihlásit se můžete zde.

Nabízíme bezpečné prostředí pro sdílení a zpracování pozitivních i negativních emocí spojených zejména s obdobím dospívání.
 
Témata: problematické vnímání sebe sama, obavy, jak mě vidí okolí, jak mě vnímají druzí, jak vnímám svoje tělo a svoje JÁ, sdílení emocí, práce s negativními emocemi, vlastní image, strategie zvládání stresu, sebepojetí a sebevědomí, podzimní nálady, mindfulness a mnoho dalších.
 
Termíny setkávání: vždy úterý 15:45 – 16:45 (zapište si do kalendáře datum: 1., 8., 15., 22. a 29. 3., 5., 12., 19. a 26. 4., 3. 5.)
 
Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)
 
Cena za 10 setkání: 3000 Kč 
 
Vede: Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová
 
Přihlásit se můžete zde. Zaškrtněte Dívčí klub.