NÁŠ TÝM

Vzdělávací a diagnostické středisko STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků složený z psychologů, speciálních a sociálních pedagogů. Vzdělávací a diagnostické středisko STEP je partnerskou organizací Pedagogicko-psychologické poradny STEP.

Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetou praxí v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí. Věříme, že každé dítě je osobností s vlastním potenciálem, který lze najít a úspěšně ho rozvíjet. Věnujeme se dětem od 3 let, rodičům (zákonným zástupcům), učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům na území ČR.

VEDENÍ

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

ředitelka, psycholožka, speciální pedagožka

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti, ekonom

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

ředitelka, psycholožka, speciální pedagožka

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Pracovala jako psycholožka ve speciální mateřské škole, v centru pro děti s kombinovanými vadami a pedagogicko-psychologické poradně. Podílela se na realizaci několika projektů zacílených na rozvoj učitelských sborů škol a vzdělávání asistentů pedagoga. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

 

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti, ekonom

Ing. Marek Pekárek vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. V posledních letech působí ve vrcholných pozicích managementu obchodních společností. V rámci skupiny BigBoard působil v zahraničí (na Ukrajině, v Rusku a na Slovensku). V současnosti se investorsky podílí na rozvoji projektů v oblasti vzdělávání a využívání digitálních technologií.

 

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

psycholožka, speciální pedagožka

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovala jako psycholožka a speciální pedagožka ve speciálně-pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Spoluzaložila organizaci Techsophia zabývající se efektivním využíváním nových technologií ve vzdělávání. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Má zkušenosti s prací školního psychologa. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členem Britské psychologické společnosti.

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová​

vedoucí psycholožka

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi a dospívajícími. Vystudovala obor Školský management na PedF UK v Praze a psychologii na FF MU v Brně. Pracovala 20 let ve školství, nejdříve jako učitelka, pak ve vedení základní školy, dále v pedagogicko-psychologické poradně. Má zkušenosti s přípravou a vedením adaptačních programů pro děti a studenty, s vedením skupin na aktuální témata (motivace, tréma, komunikace, paměť a pozornost apod.) Lektoruje semináře a workshopy pro učitele a rodiče dětí v oblasti psychologie. 

V PPP a VDS se zaměřuje na psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku, vedení kurzů a workshopů. Hovoří plynně anglicky a německy a věnuje se proto také na diagnostice dětí s odlišným mateřským jazykem. Je zapojena do některých mezinárodních projektů, které VDS STEP vede.

Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA​

speciální pedagožka, projektová manažerka, koordinátorka a hlavní lektorka skupinových kurzů

Řadu se let věnuje pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, dětem se specifickými potřebami a podpoře neziskových organizací. Pracovala jako učitelka na základní škole speciální, speciální pedagožka a okresní metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně, dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Následně na manažerských postech a ve vedení nadací podporující děti.

V PPP a VDS je lektorkou skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje interní procesy řízení.

PhDr. Katarína Rudleová

psycholožka

Vystudovala Psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze, následně zde dokončila doktorát z Psychologie. Během studia na vysoké škole absolvovala výcvik v Telefonické krizové intervenci a pracovala jako konzultantka Linky bezpečí. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku SUR. Po ukončení studia pracovala jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, následně jako školní psycholožka na základní škole. Do nástupu na rodičovskou dovolenou pak působila jako speciální pedagog v mateřské škole.

V PPP a VDS pracuje jako psycholožka a zaměřuje se na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, diagnostiku školní zralosti a vede kurzy pro předškolní přípravu a rozvoj grafomotoriky.

Mgr. Veronika Veselá​

psycholožka

Vystudovala Psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala dlouhodobý systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Absolvovala dlouhodobý systematický výcvik zaměřený na psychoterapii dětí a dospívajících („terapii hrou“). Dále absolvovala různé krákodobé kurzy pro práci s dětmi a dospělými, včetně kurzu pro možnost uzpůsobení maturitní zkoušky. Přibližně dva roky pracovala s klienty ve vlastní terapeutické praxi, několik let pracovala v pedagogicko psychologické poradně na pozici psychologa. 

V PPP a VDS působí od roku 2016 a zaměřuje se zde na práci s dětmi v rozmezí od předškolního věku až po práci s dospělými klienty formou psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poskytuje také dlouhodobou tereapeutickou péči.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.​

psycholožka, speciální pedagožka

Pracovala 10 let jako psycholog a speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, kde získala mnohé zkušenosti při diagnostice dětí a dospívajících, při individuální terapeutické práci, práci se skupinami, třídními kolektivy, i při práci s rodinami. Absolvovala sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání v psychoterapii (v modelu SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V PPP a VDS se zaměřuje především na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku. Zároveň působí jako akademický pracovník na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, na katedře pedagogiky, kde přednáší psychologické disciplíny, speciální pedagogiku, poradenství, a rovněž se věnuje výzkumné a publikační činnosti.

Mgr. Denisa Rývová

speciální pedagožka

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na diagnostiku a poradenství. Absolvovala desítky kurzů se zaměřením na diagnostiku specifických poruch učení (včetně kurzu pro možnost uzpůsobení maturitní zkoušky a diagnostiky dyskalkulie), rozvojových kurzů pro předškolní děti a individuální reedukaci. Pracovala ve středočeské pedagogicko-psychologické poradně, kde se zabývala diagnostikou specifických vývojových poruch učení a problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Založila vzdělávací centrum PoraDys, které se zaměřuje na individuální doučování všech předmětů na ZŠ a SŠ. V PPP a VDS STEP se zaměřuje na práci s dětmi v rozmezí od předškolního věku až po práci s dospělými klienty formou speciálně pedagogické diagnostiky.

Mgr. Tereza Vávrová, Dis.

psycholožka, speciální pedagožka

Vystudovala Psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze a Sociální práci na VOŠ Jahodová v Praze. Absolvovala roční výcvik v Kompletní krizové intervenci a pětiletý psychoterapeutický výcvik v Systemické terapii. Má zkušenosti s psychologickou péčí o děti v ústavní výchově a děti s poruchami chování. Působila také jako školní psycholožka.

V PPP a VDS se věnuje psychologické a speciálně pedagogické diagnostice a nabízí terapeutickou péči pro děti a dospívající.

Mgr. Aneta Angelisová

psycholožka

Vystudovala Psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Bakalářský program absolvovala též v oboru speciální pedagogika. Je absolventkou kurzu základní krizové intervence, kurzů zaměřených na práci s dětmi a dospívajícími v oblasti rizikového chování a poruch attachmentu.

Působí rovněž jako školní psycholožka a jako psycholožka ve speciálně pedagogickém centru pro klienty se zdravotním postižením v oblasti intelektu. V PPP a VDS STEP se zaměřuje na práci s dětmi školního věku v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky.

Mgr. Magdaléna Lukasová

sociální pedagožka, terapeutka

Absolventka Sociální pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouholeté zkušenosti s prací s mladistvými, jak při pedagogické činnosti na různých středních školách, tak při práci metodika a lektora primární prevence rizikových jevů chování. Je frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Spolupracuje také s Národním ústavem duševního zdraví na projektu zvýšení duševní gramotnosti u dětí a adolescentů.

V PPP a VDS STEP nabízí dlouhodobější terapie pro děti od 12 let.