Náš tým

NÁŠ TÝM

Vzdělávací a diagnostické středisko STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků složený z psychologů, speciálních a sociálních pedagogů. Vzdělávací a diagnostické středisko STEP je partnerskou organizací Pedagogicko-psychologické poradny STEP.

VEDENÍ

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

ředitelka

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti

Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetou praxí v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí. Věříme, že každé dítě je osobností s vlastním potenciálem, který lze najít a úspěšně ho rozvíjet. Věnujeme se dětem od 3 let, rodičům (zákonným zástupcům), učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům na území ČR.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

ředitelka, psycholožka, speciální pedagožka

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Pracovala jako psycholožka ve speciální mateřské škole, v centru pro děti s kombinovanými vadami a pedagogicko-psychologické poradně. Podílela se na realizaci několika projektů zacílených na rozvoj učitelských sborů škol a vzdělávání asistentů pedagoga. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

 

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti, ekonom

Ing. Marek Pekárek vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. V posledních letech působí ve vrcholných pozicích managementu obchodních společností. V rámci skupiny BigBoard působil v zahraničí (na Ukrajině, v Rusku a na Slovensku). V současnosti se investorsky podílí na rozvoji projektů v oblasti vzdělávání a využívání digitálních technologií.

 

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

psycholožka, speciální pedagožka

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovala jako psycholožka a speciální pedagožka ve speciálně-pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Spoluzaložila organizaci Techsophia zabývající se efektivním využíváním nových technologií ve vzdělávání. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Má zkušenosti s prací školního psychologa. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členem Britské psychologické společnosti.

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová

vedoucí psycholožka

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi a dospívajícími. Vystudovala obor Školský management na PedF UK v Praze a psychologii na FF MU v Brně. Pracovala 20 let ve školství, nejdříve jako učitelka, pak ve vedení základní školy, dále v pedagogicko-psychologické poradně. Má zkušenosti s přípravou a vedením adaptačních programů pro děti a studenty, s vedením skupin na aktuální témata (motivace, tréma, komunikace, paměť a pozornost apod.) Lektoruje semináře a workshopy pro učitele a rodiče dětí v oblasti psychologie.

V PPP a VDS se zaměřuje na psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku, vedení kurzů a workshopů. Hovoří plynně anglicky a německy a věnuje se proto také na diagnostice dětí s odlišným mateřským jazykem. Je zapojena do některých mezinárodních projektů, které VDS STEP vede.

Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA

speciální pedagožka, projektová manažerka, koordinátorka a hlavní lektorka skupinových kurzů

Řadu se let věnuje pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, dětem se specifickými potřebami a podpoře neziskových organizací. Pracovala jako učitelka na základní škole speciální, speciální pedagožka a okresní metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně, dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Následně na manažerských postech a ve vedení nadací podporující děti.

V PPP a VDS je lektorkou skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje interní procesy řízení.

PhDr. Katarína Rudleová

psycholožka

Vystudovala Psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze, následně zde dokončila doktorát z Psychologie. Během studia na vysoké škole absolvovala výcvik v Telefonické krizové intervenci a pracovala jako konzultantka Linky bezpečí. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku SUR. Po ukončení studia pracovala jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, následně jako školní psycholožka na základní škole. Do nástupu na rodičovskou dovolenou pak působila jako speciální pedagog v mateřské škole.

V PPP a VDS pracuje jako psycholožka a zaměřuje se na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, diagnostiku školní zralosti a vede kurzy pro předškolní přípravu a rozvoj grafomotoriky.

Mgr. Veronika Veselá

psycholožka

Vystudovala Psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala dlouhodobý systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Aktuálně se dále vzdělává v dlouhodobém systematickém výcviku zaměřeném na psychoterapii dětí a dospívajících, („terapii hrou“). Dále absolvovala různé krákodobé kurzy pro práci s dětmi a dospělými, včetně kurzu pro možnost uzpůsobení maturitní zkoušky. Přibližně dva roky pracovala s klienty ve vlastní terapeutické praxi, několik let pracovala v pedagogicko psychologické poradně na pozici psychologa. 

V PPP a VDS působí od roku 2016 a zaměřuje se zde na práci s dětmi v rozmezí od předškolního věku až po práci s dospělými klienty formou psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poskytuje také dlouhodobou tereapeutickou péči.

Mgr. Hana Drvotová

speciální pedagožka

Vystudovala speciální pedagogiku a výchovné poradenství na UK Praha a dlouhá léta působí jako speciální pedagog se zaměřením na přípravu předškoláků a na děti se specifickými poruchami učení.
V PPP a VDS se věnuje speciálně-pedagogické diagnostice a nápravám poruch učení. Věnuje se také problematice školní úspěšnosti. Vedle aktivní práce v poradně také přednáší v mateřských školách na téma školní zralost. Propojuje práci v základní škole s prací poradenského pracovníka. Mnoho let učí děti na 1. stupni, především první a druhé třídy. Dále pracuje s žáky z celého prvního stupně, především v oblasti výchovného poradenství. Bohaté zkušenosti má z minulých let i s žáky druhého stupně.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Pracovala 10 let jako psycholog a speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, kde získala mnohé zkušenosti při diagnostice dětí a dospívajících, při individuální terapeutické práci, práci se skupinami, třídními kolektivy, i při práci s rodinami. Absolvovala sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání v psychoterapii (v modelu SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V PPP a VDS se zaměřuje především na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku. Zároveň působí jako akademický pracovník na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, na katedře pedagogiky, kde přednáší psychologické disciplíny, speciální pedagogiku, poradenství, a rovněž se věnuje výzkumné a publikační činnosti.

Mgr. Denisa Rývová

speciální pedagožka

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na diagnostiku a poradenství. Absolvovala desítky kurzů se zaměřením na diagnostiku specifických poruch učení (včetně kurzu pro možnost uzpůsobení maturitní zkoušky a diagnostiky dyskalkulie), rozvojových kurzů pro předškolní děti a individuální reedukaci. Pracovala ve středočeské pedagogicko-psychologické poradně, kde se zabývala diagnostikou specifických vývojových poruch učení a problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Založila vzdělávací centrum PoraDys, které se zaměřuje na individuální doučování všech předmětů na ZŠ a SŠ.

V PPP a VDS STEP se zaměřuje na práci s dětmi v rozmezí od předškolního věku až po práci s dospělými klienty formou speciálně pedagogické diagnostiky.

Mgr. Aneta Angelisová

psycholožka

Vystudovala Psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Bakalářský program absolvovala též v oboru speciální pedagogika. Je absolventkou kurzu základní krizové intervence, kurzů zaměřených na práci s dětmi a dospívajícími v oblasti rizikového chování a poruch attachmentu.

Působí rovněž jako školní psycholožka a jako psycholožka ve speciálně pedagogickém centru pro klienty se zdravotním postižením v oblasti intelektu. V PPP a VDS STEP se zaměřuje na práci s dětmi školního věku v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky.

Mgr. Magdaléna Lukasová

sociální pedagožka, terapeutka

Absolventka Sociální pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouholeté zkušenosti s prací s mladistvými, jak při pedagogické činnosti na různých středních školách, tak při práci metodika a lektora primární prevence rizikových jevů chování. Je frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Spolupracuje také s Národním ústavem duševního zdraví na projektu zvýšení duševní gramotnosti u dětí a adolescentů.

V PPP a VDS STEP nabízí dlouhodobější terapie pro děti od 12 let.