PŘEDŠKOLÁCI

KONZULTACE A VYŠETŘENÍ​

ODBORNÁ KONZULTACE (S PEDAGOGEM NEBO PSYCHOLOGEM)​

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro mírnění potíží či jejich odstranění.  Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

PSYCHOLOGICKÉ ČI SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ​

Vhodné, pokud máte obavy, zda dítě přiměřeně zvládá všechno, co je potřeba před nástupem školní docházky. Vhodné pro zhodnocení aktuální úrovně schopností v oblastech rozvoje. Zaměřujeme se na zjišťování silných stránek dítěte, které jsou pro něj oporou v rozvoji, i na zjišťování oblastí s deficitem. U těchto oblastí je součástí nejen doporučení metod postupů k rozvoji, ale v případě potřeby i další systematické vedení a podpora rodičů či pedagogů, jak s dětmi pracovat. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI​

Zhodnocení úrovně oblastí rozvoje (např. řeč, grafomotorika, sluchové vnímání atd.) podstatných pro plnění školních nároků. Vyšetření probíhá v příjemné atmosféře, kde je dítěti umožněno si na novou situaci zvyknout. Vyšetření je formou různých drobných herních aktivit, kreslení a povídání. Rodičům jsou sděleny závěry a dostatek doporučení a aktivit vedoucí k rozvoji dovedností. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

VYŠETŘENÍ PŘEDČASNÉ ŠKOLNÍ ZRALOSTI​

Jde o posouzení vhodnosti předčasného nástupu do základní školy a celkovou kapacitu dítěte nést zátěž školních nároků. Provádí se komplexní vyšetření (psychologické a speciálně-pedagogické). Vlídný přístup a útulné prostředí umožňuje dítěti zvládnout nové prostředí. Pozornost je upřena na sociální, emoční oblast a aktuální rozumové schopnosti. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

Předčasným nástupem do základní školy rozumíme (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění) zahájení školní docházky dítětem, které do 31.8. daného roku nedovršilo 6 let věku, zároveň však dosáhlo nejpozději 30.6. téhož roku 5 let.

U všech závěrů a vyšetření klademe důraz na předávání a vysvětlování konkrétních bodů aktuálního plánu rozvoje dítěte.

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ (PSYCHOLOGICKÉ A SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ)​​

Vhodné při podezření na nerovnoměrný psychický vývoj. Součástí vyšetření je psychologické posouzení hlavních vývojových oblastí (rozumové schopnosti, paměť, pozornost) a speciálně-pedagogické vyšetření (zjištění dosažených pohybových dovedností, úrovně kresby, řeči, apod.) Zaměřujeme se na zjišťování silných stránek dítěte i na zjišťování oblastí s deficitem. Součástí vyšetření je konzultace k podpoře rodičů či pedagogů a náměty, jak s dětmi pracovat. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

SKUPINOVÉ KURZY​

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DĚTI PŘED NÁSTUPEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY​

Kurzy jsou určeny pro předškolní děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Přijímáme i děti s odkladem školní docházky. Jde o komplexní přípravu na nácvik čtení a psaní, rozvoj matematických dovedností a školních pracovních návyků. Celkem 10 lekcí (po 45 minutách) zahrnuje aktivity ze všech klíčových oblastí pro rozvoj předškoláka. Aktivity zaměřené na:

 • Zrakové rozlišování tvarů
 • Rozvoj sluchového vnímání (poznávání hlásek ve slově, vnímání rytmu slov, sluchové rozlišování podobných slabik)
 • Matematické představy (určování počtu, základní logická úvaha, jednoduché přičítání a odčítání prvků)
 • Orientace v čase a prostoru (fáze dne a roku, orientace v týdnu, chápání předložek nad, pod, vedle, pravolevá orientace)
 • Grafomotorická cvičení (příprava na nácvik psaní písmen, kreslení a průpravné cviky)
 • Rozvoj jazykových dovedností – hry s řečí (hledání rýmů, slov opačného nebo stejného významu apod.)
GRAFOMOTORICKÝ KURZ​

Kurz je určen především dětem, které mají obtíže se správným držením tužky, s plynulostí pohybu při grafickém projevu i s nedostatečným uvolněním ruky při kreslení. Zařazeny mohou být i děti, které nerady kreslí a výtvarným činnostem se vyhýbají. 10 lekcí (po 45 minutách) zahrnuje aktivity zaměřené zejména na:

 • Uvolňovací grafomotorické cviky
 • Rozvoj vizuomotoriky (dráhy, jednotažky)
 • Rozvoj zrakového rozlišování
 • Nácvik grafických prvků
 • Správný úchop psacího náčiní a postavení ruky
 • Správný sed a polohu těla

 

V kurzu používáme speciální pomůcky – masážní ježky, ergonomické psací potřeby – trojhranné tužky a pastelky, násadky, využíváme z počátku velké formáty papíru a bílé tabule, postupem zmenšujeme pohyb ke standardu.

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE​

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE PRO PŘEDŠKOLÁKY VEDENÁ PSYCHOLOGEM/SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM​

Pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky s výraznými obtížemi v několika oblastech, nerovnoměrným vývojem, podezřením na poruchy pozornosti či těžšími řečovými obtížemi.

Materiály jsou pro dítě připravovány individuálně s upravenou stoupající náročností. Ve vedení se podporuje motivace dítěte, kombinace technik a stylů učení usnadňujících získávání nových dovedností.

RODINNÁ TERAPIE​

 Služba je určena pro všechny členy rodiny. V rámci této psychoterapie pracujeme na základě systemického přístupu k rodině – tzn. každý člen rodiny se podílí na radostech i starostech rodiny. Naším cílem je společně s klienty najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání každodenního života. Cílem je společně s klientem najít a posílit zvládání obtížných situací. Využívá se dialogu a vhodných terapeutických technik. Jde o společné hledání způsobů, jak potíže a problémy řešit, jak je zmírnit nebo jak s nimi dále žít.

Dovolená

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP