ŠKOLY

VRSTEVNICKÉ PROGRAMY PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY ​

Poskytujeme profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti sekundární prevence rizikového chování ve třídních kolektivech na ZŠ a SŠ. Jedná se především o nezdravé vztahy ve třídě, vylučování jedince z kolektivu, šikanu, projevy násilí a agrese, kyberšikanu, závislostní chování a další. Naše programy vždy připravujeme na aktuální problematiku kolektivu či školy.

Cílem programu je podpořit a znovuobjevit v co největší míře zdravé mechanismy a pozitivní vazby ve třídě a vytvořit žákům a pedagogům ve třídě bezpečný prostor pro otevřené řešení problémů a potíží.

Programy jsou určeny pro 1.- 9. ročníky ZŠ a SŠ, kde se náhle objevil závažný problém. Dále pro třídní kolektivy, které dlouhodobě nevhodně fungují. Doporučujeme zvýšenou pozornost kolektivům zejména 6. tříd, a prvních ročníků SŠ a kolektivům, které nově vznikly spojením či rozdělením tříd.

V programu je zahrnuto 5 setkání po 70-90 minutách ve třídě za přítomnosti třídního učitele, konzultace s třídním učitelem, tvorba zakázky a popsání potíží, závěrečná zpráva, doporučení pro práci se třídou, shrnutí společné práce.

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

PRO UČITELSKÉ KOLEKTIVY​

Možnosti diagnostických nástrojů pro učitele v MŠ – určení úrovně školní zralosti

Jde o prakticky zaměřené setkání, kde budou zmíněny oblasti diagnostiky a možnosti diagnostických nástrojů, které mohou využívat učitelky v mateřských školách pro posuzování úrovně školní zralosti. Cílem je usnadnit spolehlivější rozpoznávání vývoje a učení u dětí a dobře interpretovat jejich schopnosti a dovednosti před nástupem do ZŠ směrem k rodičům.

PRO UČITELE I RODIČE​

Nadané a mimořádně nadané děti ve škole

Problematika nadání zůstávala dlouho spíše opomíjena. Je to však plnohodnotné téma ve vývojové psychologii, předškolní i školní pedagogice. Seznámíme se s projevy a problémy mimořádně nadaných dětí. Budeme hovořit o charakteristikách nadaní dítěte ve školním věku. Přiblížíme si také projevy chování nadaného dítěte v oblasti motoriky, kreativní oblasti, intelektové, řečové i sociální oblasti. Stranou nezůstane ani diskuze nad problémy nadaných dětí. Rámcově se dotkneme vyhledávání nadaných dětí a také především možností rozvoje a přiměřeného přístupu  k dětem s nadáním. Doplněny budou možnosti rozvoje dětí doma a ve škole.

PRO ŠKOLY​

Učitel jako mediátor třídních konfliktů

Workshop je zaměřen na aktivity pomáhající mapovat sociální klima ve třídách a diagnostikovat potíže ve skupině. Možnosti vedení třídy jako skupiny a podpora zdravých vrstevnických vztahů mezi žáky. Rozpoznání prvních signálů nefunkčních vztahů či šikany ve třídě. Příklady vedení dialogu se žáky a celou třídou. Možnosti vlastní rychlé diagnostiky vztahů ve třídě. Standardizované a nestandardizované techniky jejich výhody a nevýhody.

Praktický seminář pro učitelky MŠ „Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat“

Možnosti využívání didaktických a výukových aplikací jako doplňkových nástrojů při vzdělávání dětí. Jak a kde nalézt obohacující a praktické aplikace, jak je snadno nainstalovat a jak s nimi pracovat. Základní přehled dobře zpracovaných aplikací na českém i zahraničním trhu.

Seminář IT jako pomocník, ne překážka

Seminář určený pro pedagogy, aby získali kontrolu nad IT službami, které jim usnadní pracovní činnost. V rámci setkání jsou vyhodnoceny aktuálně nejpalčivější potíže s nástroji, které učitelé již používají a je diskutováno, jak nalézt jejich řešení. Následně jsou v kolektivu prakticky ozkoušeny intuitivní aplikace pro prezentování látky, sebeorganizaci a vytváření výukových materiálů. Důležitou částí semináře je sdílení a výměna zkušeností s kolegy.

Dovolená

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP