Školy

ŠKOLY

Vrstevnické programy
Semináře a workshopy

VRSTEVNICKÉ PROGRAMY PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Poskytujeme profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti sekundární prevence rizikového chování ve třídních kolektivech na ZŠ a SŠ. Jedná se především o nezdravé vztahy ve třídě, vylučování jedince z kolektivu, šikanu, projevy násilí a agrese, kyberšikanu, závislostní chování a další. Naše programy vždy připravujeme na aktuální problematiku kolektivu či školy.

Cílem programu je podpořit a znovuobjevit v co největší míře zdravé mechanismy a pozitivní vazby ve třídě a vytvořit žákům a pedagogům ve třídě bezpečný prostor pro otevřené řešení problémů a potíží.

Programy jsou určeny pro 1.- 9. ročníky ZŠ a SŠ, kde se náhle objevil závažný problém. Dále pro třídní kolektivy, které dlouhodobě nevhodně fungují. Doporučujeme zvýšenou pozornost kolektivům zejména 6. tříd, a prvních ročníků SŠ a kolektivům, které nově vznikly spojením či rozdělením tříd.

V programu je zahrnuto 5 setkání po 70-90 minutách ve třídě za přítomnosti třídního učitele, konzultace s třídním učitelem, tvorba zakázky a popsání potíží, závěrečná zpráva, doporučení pro práci se třídou, shrnutí společné práce.

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Pro učitelské kolektivy
Možnosti diagnostických nástrojů pro učitele v MŠ – určení úrovně školní zralosti

Jde o prakticky zaměřené setkání, kde budou zmíněny oblasti diagnostiky a možnosti diagnostických nástrojů, které mohou využívat učitelky v mateřských školách pro posuzování úrovně školní zralosti. Cílem je usnadnit spolehlivější rozpoznávání vývoje a učení u dětí a dobře interpretovat jejich schopnosti a dovednosti před nástupem do ZŠ směrem k rodičům.

Pro učitele i rodiče
Nadané a mimořádně nadané děti  ve škole

Problematika nadání zůstávala dlouho spíše opomíjena. Je to však plnohodnotné téma ve vývojové psychologii, předškolní i školní pedagogice. Seznámíme se s projevy a problémy mimořádně nadaných dětí. Budeme hovořit o charakteristikách nadaní dítěte ve školním věku. Přiblížíme si také projevy chování nadaného dítěte v oblasti motoriky, kreativní oblasti, intelektové, řečové i sociální oblasti. Stranou nezůstane ani diskuze nad problémy nadaných dětí. Rámcově se dotkneme vyhledávání nadaných dětí a také především možností rozvoje a přiměřeného přístupu  k dětem s nadáním. Doplněny budou možnosti rozvoje dětí doma a ve škole.

pro rodičovská setkání ve škole
Děti se zdravotním postižením v mateřské škole a základní škole

Jaké příležitosti a jaká rizika přináší tzv. společné vzdělávání všech dětí? Řekneme si, jaké jsou kategorie dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, najdeme příklady nejčastějších obtíží ve škole vyplývajících ze zdravotního postižení nebo dlouhodobého onemocnění. Zamyslíme se nad tím, co můžeme udělat pro dobrý vzdělávací start dětí s různými vzdělávacími potřebami, jaká podpůrná opatření může nabídnout stát.

Pro školy
Učitel jako mediátor třídních konfliktů

Workshop je zaměřen na aktivity pomáhající mapovat sociální klima ve třídách a diagnostikovat potíže ve skupině. Možnosti vedení třídy jako skupiny a podpora zdravých vrstevnických vztahů mezi žáky. Rozpoznání prvních signálů nefunkčních vztahů či šikany ve třídě. Příklady vedení dialogu se žáky a celou třídou. Možnosti vlastní rychlé diagnostiky vztahů ve třídě. Standardizované a nestandardizované techniky jejich výhody a nevýhody.

Praktický seminář pro učitelky MŠ „Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat“

Možnosti využívání didaktických a výukových aplikací jako doplňkových nástrojů při vzdělávání dětí. Jak a kde nalézt obohacující a praktické aplikace, jak je snadno nainstalovat a jak s nimi pracovat. Základní přehled dobře zpracovaných aplikací na českém i zahraničním trhu.

Seminář IT jako pomocník, ne překážka

Seminář určený pro pedagogy, aby získali kontrolu nad IT službami, které jim usnadní pracovní činnost. V rámci setkání jsou vyhodnoceny aktuálně nejpalčivější potíže s nástroji, které učitelé již používají a je diskutováno, jak nalézt jejich řešení. Následně jsou v kolektivu prakticky ozkoušeny intuitivní aplikace pro prezentování látky, sebeorganizaci a vytváření výukových materiálů. Důležitou částí semináře je sdílení a výměna zkušeností s kolegy.