ŠKOLÁCI

KONZULTACE A VYŠETŘENÍ

ODBORNÁ KONZULTACE (S PEDAGOGEM NEBO PSYCHOLOGEM)​

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro mírnění potíží či jejich odstranění. Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

PSYCHOLOGICKÉ ČI SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ​

Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností (čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, matematické dovednosti, řeč, rozumové a sociální dovednosti aj.) Věnujeme se zjišťování silných stránek dítěte i oslabených oblastí. Součástí jsou doporučení a vysvětlení metod podpory a rozvoje. V případě obtíží lze domluvit systematické vedení dítěte. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Vyšetření se provádějí v případě podezření na specifické vývojové poruchy učení či chování, při nápadnostech v chování, jednání a učení.

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ (SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ + PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ)​

Posouzení a diagnostika specifických poruch učení (SPU) či specifických poruch chování (např. ADHD). Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Závěr a doporučení jsou podkladem pro stanovení míry podpory pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro ZŠ. Dle závěru odborného pracovníka je součástí zprávy k vyhotovení podkladu pro individuální vzdělávací plán (IVP) pro ZŠ. Rodičům jsou podrobně vysvětleny možnosti vhodné práce v domácím prostředí. Záleží nám na tom, aby se děti cítily dobře a bezpečně po celou dobu návštěvy u nás.

VYŠETŘENÍ PROFESNÍ ORIENTACE​

Pro žáky 9. tříd zvažující volbu dalšího vzdělávání a volbu budoucího povolání. Součástí vyšetření je posouzení úrovně rozumových schopností a posouzení studijních předpokladů pro úspěšnost na SŠ. Věnujeme se také zhodnocení studijních ambic a motivace k danému typu studia. Součástí je konzultace výsledků a doporučení vhodných oborů a profesí v rámci možností. Vyšetření lze provádět i skupinově (od 5 osob výše). Cena dle domluvy (podle počtu vyšetřovaných dětí).

SKUPINOVÉ KURZY​

VEDENÍ DĚTÍ S RIZIKEM ROZVOJE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NEBO S RIZIKEM ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI​

Pro děti prvního stupně ZŠ s potížemi ve zvládání školních nároků, s potížemi ve čtení, psaní a v matematice. Cílem je identifikace původu obtíží při zvládání učiva a posilování oslabených oblastí podle potřeb každého dítěte. Náplň kurzu je zaměřena na zlepšení čtenářských dovedností, čtení s porozuměním, práce s chybou v psaném projevu, posilování učebních strategií, upevňování žádoucích postupů při učení a budování sebedůvěry.

VRSTEVNICKÁ SKUPINA – SEBEROZVOJOVÝ KURZ NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ​

Skupina je zaměřená na nácvik a podporu sociálních dovedností, především na schopnost rozpoznávat a zacházet s emocemi sebe a druhých, na verbální a neverbální komunikaci s vrstevníky, nácvik zvládání krizových situací. Program má formu praktických cvičení a získávání zpětné vazby od ostatních. Nedílnou součástí je prostor pro aktuální témata účastníků.

Vrstevnická skupina je určená pro děvčata a chlapce z 4.-9. třídy a středoškoláky. Zájemce rozdělujeme do skupin dle věku, ale i povahových rysů. Často se jedná o děti, které mají obtíže při komunikaci v třídním kolektivu, mnoho si nevěří nebo mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Snažíme se děti naučit korigovat vlastní impulzivitu a utvářet si adekvátní náhled na své chování a jednání. Skupina je také vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí se o sobě dozvědět něco nového. Skupina má 5-8 členů, scházíme se jednou týdně na hodinu. Kurz je na 10 setkání, po kterých následují individuální konzultace s rodiči o fungování dítěte ve skupině a naplánování možností dalšího rozvíjení.

JAK BÝT SAMA SEBOU?​
PRO DÍVKY OD 6. DO 9. TŘÍDY S PROBLEMATICKÝM VNÍMÁNÍM SEBE SAMA A OBAVAMI „JAK MĚ VIDÍ OKOLÍ?“​

Cílem kurzu je zvýšení sebevědomí, podpora jedinečnosti osobnosti každé dívky, prevence proti pocitům méněcennosti a vytváření přiměřených, užitečných strategií chování.  

Lektorka a koučka umožňuje sdílet emoce a pocity, podporuje dívky v mluvení o tématech spojených s tímto obdobím (jak vnímám své tělo, moje image, vztahy s okolím).

Zaměřeno na osobnostní a sociální rozvoj dívek, podporu zdravého sebevědomí, uvědomování si pozitivních stránek vlastní osobnosti.

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ, REEDUKACE A DOUČOVÁNÍ SE SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÝM PŘÍSTUPEM​

Určeno pro děti na celém prvním stupni ZŠ s obtížemi ve zvládání školních nároků a učiva, pro děti se závažnými projevy specifických poruch učení, chování, řečovými obtížemi apod. Materiály jsou pro dítě připravovány individuálně s upravenou stoupající náročností, kterou dítě zvládá.

ROPRATEM
PROGRAM ROZVOJE PRACOVNÍHO TEMPA​

Určeno pro děti na celém prvním stupni ZŠ s obtížemi ve zvládání školních nároků a učiva, pro děti se závažnými projevy specifických poruch učení, chování, řečovými obtížemi apod. Materiály jsou pro dítě připravovány individuálně s upravenou stoupající náročností, kterou dítě zvládá.

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ​
PŘEMÝŠLÍM, JAK PŘEMÝŠLÍM - PRO DĚTI OD 8 LET A DOSPĚLÉ​

Kurz je zaměřen na pochopení vlastních myšlenkových operací a jejich rozvoj. Jedinec se naučí nové způsoby řešení problémů a učební strategie. Rozvíjí se rozumové schopnosti, logické myšlení, učební postupy a postupy řešení problémů, učební potenciál a vnitřní motivace k učení. Kurz může probíhat formou malé skupinky nebo individuální práce na základě domluvy. Délka jednoho setkání je 45 minut, může se konat každý týden či jednou za 14 dní.

Dovolená

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP